پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو
اعضاء هیئت مدیره باشگاه نفت و نیرو
۱۳۹۴/۴/۲۳ ۵:۴۵ - admin

1.آقای سید مهدی میرمعزی

2. آقای سید ابوالحسن خاموشی
3. آقای احمد داودی
4. آقای محمد ایروانی
5. آقای عبدالحسین ثمری
6. آقای بهمن مسعودی
7. آقای سید محمد صحفی