پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو
انواع عضویت
۱۳۹۳/۴/۳ ۱۴:۴۵ - admin

انواع عضویت


اعضاء اصلي يا پيوسته: اشخاصي هستند كه از تجارب، توانمندی ها و برجستگی های حرفه ای و تخصصی در موضوع و زمینه فعالیت موسسه، برخوردار می باشند و علاقه مند به مشاركت در موضوع فعاليت موسسه مي باشند. اعضاي پيوسته حق برخورداري از تمامي خدمات موسسه را دارا مي باشند.

اعضاي وابسته: اشخاص حقيقيو يا حقوقي هستند كه شرايط پذيرفته شدن به عنوان عضو پيوسته را نداشته و به منظور انتقال تجارب وبرقراري ارتباط بين نسل هاي مديريتي به عضويت به صورت وابسته پذيرفته مي شوند. اين اشخاص بايد آمادگي همكاري و مساعدت فعال در جهت تحقق اهداف باشگاه را دارا باشند. اعضاي وابسته حق برخورداري ازبخشی ازخدمات باشگاه راکه توسط هيات مديره تعيين می شود، دارند.

اعضاي افتخاري: كساني هستندكه به لحاظ سوابق و عملكرد درخشان و شاخص در يكي از زمينه‌هاي فعاليت باشگاه، به درخواست شورایعالی، به طور افتخاري عضويت در موسسه را مي پذيرند و مي توانند بدون پرداخت حق عضويت از همه خدمات موسسه برخوردارشده و در همه جلسات مجمع اعضاء با حق راي شركت كنند.